Ramdani, S., Trilles, J.-P., & Ramdane, Z. (2021). Metazoan Parasites Infecting Xiphias gladius from the Eastern Coast of Algeria (SW Mediterranean Sea). Zoodiversity, 55(6). https://doi.org/10.15407/zoo2021.06.505