Zamorov, V., M. Zamorova, D. Krupko, N. Matvienko, Y. Leonchyk, and Y. Kvach. 2021. “Shape Analysis of Otoliths of the Round Goby, Neogobius Melanostomus (Gobiiformes, Gobiidae), from the Black Sea Basin”. Zoodiversity 55 (4). Kyiv, Ukraine. http://ojs.akademperiodyka.org.ua/index.php/Zoodiversity/article/view/207.