[1]
Prokhorov, A.V., Popov, G.V. and Shparyk, V.Y. 2020. New records of hover flies (Diptera, Syrphidae) from Ukraine. IV. Zoodiversity. 54, 1 (Feb. 2020). DOI:https://doi.org/10.15407/zoo2020.01.017.