[1]
Paliy, A.P., Sumakova, N.V., Pavlichenko , O.V., Reshetylo , O.I., Kovalenko , L.M., Grebenik , N.P. and Bula , L.V. 2022. Monitoring of Animal Dirofilariosis Incidence in Kharkiv Region of Ukraine. Zoodiversity. 56, 2 (Mar. 2022). DOI:https://doi.org/10.15407/zoo2022.02.153.