[1]
Prokhorov, A.V., Popov, G.V., Shparyk , V.Y. and Vasilyeva, Y.S. 2023. New Records of Hoverflies (Diptera, Syrphidae) from Ukraine. VI. Zoodiversity. 57, 2 (Mar. 2023). DOI:https://doi.org/10.15407/zoo2023.02.125.