Prokhorov, A. V., Popov, G. V., & Shparyk, V. Y. (2020). New records of hover flies (Diptera, Syrphidae) from Ukraine. IV. Zoodiversity, 54(1). https://doi.org/10.15407/zoo2020.01.017