Paliy, A. P., Sumakova, N. V., Pavlichenko , O. V., Reshetylo , O. I., Kovalenko , L. M., Grebenik , N. P., & Bula , L. V. (2022). Monitoring of Animal Dirofilariosis Incidence in Kharkiv Region of Ukraine. Zoodiversity, 56(2). https://doi.org/10.15407/zoo2022.02.153