Prokhorov, A. V., Popov, G. V., Shparyk , V. Y., & Vasilyeva, Y. S. (2023). New Records of Hoverflies (Diptera, Syrphidae) from Ukraine. VI. Zoodiversity, 57(2). https://doi.org/10.15407/zoo2023.02.125