Prokhorov, A. V., G. V. Popov, and V. Yu. Shparyk. 2020. “New Records of Hover Flies (Diptera, Syrphidae) from Ukraine. IV”. Zoodiversity 54 (1). Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.15407/zoo2020.01.017.