Dubovyk, O., A. Bokotey, L. Pokrytiuk, V. Bodnar, Yu. Strus, and O. Ruchko. 2020. “Autumn Migration of Birds over Polonyna Borzhava (Ukrainian Carpathians)”. Zoodiversity 54 (1). Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.15407/zoo2020.01.043.