Paliy, A. P., N. V. Sumakova, O. V. Pavlichenko, O. I. Reshetylo, L. M. Kovalenko, N. P. Grebenik, and L. V. Bula. 2022. “Monitoring of Animal Dirofilariosis Incidence in Kharkiv Region of Ukraine”. Zoodiversity 56 (2). Kyiv, Ukraine. https://doi.org/10.15407/zoo2022.02.153.