Prokhorov, A. V., Popov, G. V. and Shparyk, V. Y. (2020) “New records of hover flies (Diptera, Syrphidae) from Ukraine. IV”, Zoodiversity. Kyiv, Ukraine, 54(1). doi: 10.15407/zoo2020.01.017.