Dubovyk, O., Bokotey, A., Pokrytiuk, L., Bodnar, V., Strus, Y. and Ruchko, O. (2020) “Autumn migration of birds over Polonyna Borzhava (Ukrainian Carpathians)”, Zoodiversity. Kyiv, Ukraine, 54(1). doi: 10.15407/zoo2020.01.043.