Paliy, A. P., Sumakova, N. V., Pavlichenko , O. V., Reshetylo , O. I., Kovalenko , L. M., Grebenik , N. P. and Bula , L. V. (2022) “Monitoring of Animal Dirofilariosis Incidence in Kharkiv Region of Ukraine”, Zoodiversity. Kyiv, Ukraine, 56(2). doi: 10.15407/zoo2022.02.153.