Kruchynenko, O. V., Mykhailiutenko, S. M. and Petrenko , M. O. (2022) “Prevalence of Fascioliasis in Ruminants of the World — meta-analysis”, Zoodiversity. Kyiv, Ukraine, 56(5). doi: 10.15407/zoo2022.05.419.