Prokhorov, A. V., Popov, G. V., Shparyk , V. Y. and Vasilyeva, Y. S. (2023) “New Records of Hoverflies (Diptera, Syrphidae) from Ukraine. VI”, Zoodiversity. Kyiv, Ukraine, 57(2). doi: 10.15407/zoo2023.02.125.