Prokhorov, A. V., G. V. Popov, and V. Y. Shparyk. “New Records of Hover Flies (Diptera, Syrphidae) from Ukraine. IV”. Zoodiversity, Vol. 54, no. 1, Feb. 2020, doi:10.15407/zoo2020.01.017.