Dubovyk, O., A. Bokotey, L. Pokrytiuk, V. Bodnar, Y. Strus, and O. Ruchko. “Autumn Migration of Birds over Polonyna Borzhava (Ukrainian Carpathians)”. Zoodiversity, Vol. 54, no. 1, Feb. 2020, doi:10.15407/zoo2020.01.043.