Paliy, A. P., N. V. Sumakova, O. V. Pavlichenko, O. I. Reshetylo, L. M. Kovalenko, N. P. Grebenik, and L. V. Bula. “Monitoring of Animal Dirofilariosis Incidence in Kharkiv Region of Ukraine”. Zoodiversity, Vol. 56, no. 2, Mar. 2022, doi:10.15407/zoo2022.02.153.